ชื่อเรื่อง : เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมป้องกันภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน
รายละเอียด : จังหวัดลพบุรี เฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมป้องกันภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี แจ้งว่า ด้วยในช่วงวันที่ 20 -22 มกราคม 2566 เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ตามประเพณีปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีนจะมีการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยการจุดธูปเทียนบูชาเซ่นไหว้ เผากระดาษเงินกระดาษทอง จุดพุล ประทัด ดอกไม้เพลิง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยตลอดจนอุบัติภัยขนาดใหญ่ได้ จังหวัดลพบุรี ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย รวมถึงซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน โดยให้เข้มงวดตรวจตราอาคารสถานที่ โป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสารที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง อาจก่อให้เกิดสาธารณภัยได้โดยง่าย พร้อมทั้ง เตรียมความพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง และจัดกำลังเจ้าหน้าที่ เฝ้าระวัง ตรวจตรา อาคารบ้านเรือน พื้นที่ชุมชน สถานประกอบการและสถานบริหาร โดยฌพาะสถานที่ที่มีการจัดงาน และมีการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัย ทั้งนี้ ให้จัดชุดเจ้าหน้าที่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร) บูรณาการร่วมกับหน่วยราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาจิตอาสา เฝ้าระวังสถานที่และกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เช่น การจุดประทัด ดอกไม้เพลิง รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติภัย ในกรณีอื่นๆ ได้โดยง่าย พร้อมทั้งจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัย และไฟฟ้าส่องสว่าง เตรียมความพร้อมในพื้นที่หรือชุมชนที่มีความเสี่ยงภัยเพื่อเฝ้าระวังเหตุ และพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที สำหรับพื้นที่มีการจัดงานวันตรุษจีนและสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ขอให้จัดระเบียบการจราจรและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมทั้งเฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณที่มีประชาชนหนาแน่นด้วย./ #สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.ลพบุรี-ข่าว #สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลพบุรี-กราฟิก
ชื่อไฟล์ : Zd7x8rwMon95522.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้