ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถส่วนกลาง หมายเลข กธ 2899 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง