ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถแม็คโครแขนยาวเพื่อนำมาขุดฝังกลบบ่อขยะของเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง