ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แอลกอฮอล์น้ำ จำนวน 12 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง