ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องส่งสัญญาณ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง