ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ และจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ(ยางรถ) รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กลต.713 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง