ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กลต 713 ลพบรุี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง