ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถหมายเลขบรรทุกขยะมูลฝอย 82-6162 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง