ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง