ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแวฒรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ 9032 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง