ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องจดหน่วยสำหรับแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา แบบมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง