เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
account_box คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-5651935
นายวิโรจน์ ผดุงกลิ่น
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 096-8295955
นางสาวพรประภา ผดุงกลิ่น
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 089-2428480
นายณรงค์ศักดิ์ ดีผลิผล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 081-9946009
นายสมบัติ สอนดา
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 081-946-2622
account_box คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
นางธิติมา วิลาวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 089-539-3346
-ว่าง-
รองปลัดเทศบาล
นางธิติมา วิลาวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 089-539-3346
นางมยุรา คณะศาสน์
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
โทร : 085-0844079
นางธิติมา วิลาวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-539-3346
นางสาวศวิตา ใบบัว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา ระดับต้น
โทร : 081-3654312
นางสาวชนะกานต์ หงส์มาลัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น
โทร : 082-6529610
นางสาวชนะกานต์ หงส์มาลัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ระดับต้น
โทร : 082-6529610
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายวุฒิศักดิ์ บำรุงพานิชย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 089-5350052
นายพิเชษฐ์ กระพงษ์ทอง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 063-4187890
นายประสิทธิ์ งานสลุง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 081-9116884
นายสมเกียรติ สอนดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 086-0494623
นายสำรวย ทันประโยชน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 088-7672402
นายบัญชา สีเกิดพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 081-8525763
นางสาวนงลักษณ์ สังข์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 089-0814799
นางบุปผา หมื่นชาตรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 089-0888114
นายวินัย สามสี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 086-1313484
นายนกเล็ก ครองสัตย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 098-5201615
นายสมชาย กล่อมใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 090-9090549
นายจิรายุส ผดุงกลิ่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 090-4306649
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นางธิติมา วิลาวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 089-539-3346
นายเอกชัย กลิ่นหอม
นิติกรชำนาญการ
โทร : 089-6108895
นางสาวนฤมล นกเขาเทศ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 094-2955541
นางสาวภัทราภรณ์ รัตนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 085-504-5146
นางสาวกรรณิกา ทุมละออ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 061-5736225
นางสาวนนทรัตน์ ผดุงกลิ่น
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
โทร : 090-6658885
นายพลวิชญ์ โปร่งเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทร : 081-559-5978
นางสาววลัยลักษณ์ เฉลิมสมัย
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
โทร : 089-8207860
นายพิเชษฐ พิมสว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 084-7257934
นายวินัย ปานเขียว
พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
โทร : 089-2375518
นายสายัณต์ หงษ์ธรรม
พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
โทร : 092-9350996
นางสุกัญญา รัตนะ
พนักงานจ้าง
โทร : 087-1166521
นางสาวกฤษณา ยาป่าคาย
พนักงานจ้าง
โทร : 092-2499065
นางสาวมณฑิญา พันธ์จุล
พนักงานจ้าง
โทร : 087-1217601
นางสาวจิรัชยา รัตนะ
พนักงานจ้าง
โทร : 065-5289885
นายพิเชษ เคนวงษ์
พนักงานจ้าง
โทร : 089-0242082

พนักงานจ้าง
account_box กองคลัง
นางมยุรา คณะศาสน์
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
โทร : 085-0844079
นางสาวปาริชาติ ผดุงกลิ่น
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
โทร : 081-3645035
นางศิริพร มหิกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
โทร : 089-5403479
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวสุภาภรณ์ รู้กิจนา
พนักงานจ้าง
โทร : 061-4534832
นางสาวพรรณี จันทร์ภู่
พนักงานจ้าง
โทร : 065-0145126
นางสาววิมลณัฐ บุญมากุล
พนักงานจ้าง
โทร : 092-5587864
account_box กองช่าง
นางธิติมา วิลาวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-539-3346
- ว่าง -
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายเกษมสันต์ ผดุงกลิ่น
ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
โทร : 080-6671558
นางอรุณวรรณ บุญขำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 081-9460198
นางสาวณัฐวดี มงคลแก้ว
พนักงานจ้าง
โทร : 095-8186548
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวชนะกานต์ หงส์มาลัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ระดับต้น
โทร : 082-6529610
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน
โทร : -
นายวิรัช โพไพบูลย์
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 098-3867353
นางจิราพร ใจกว้าง
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 082-2477177
นางพรทิพย์ พันธ์จุล
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 084-8829193
นางดอกแก้ว คะเนกิจ
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 091-2624301
นางสาววราภรณ์ บุญเพ็ญ
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 085-2313544
นายสำเนาว์ พันธ์จุล
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 086-1284109
account_box กองการศึกษา
นางสาวชนะกานต์ หงส์มาลัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 082-6529610
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
- ว่าง -
ครู
นางขวัญทรัพย์ โพธิ์วงศ์
ครู คศ.2
โทร : 081-7609818
นางนลินี ศิริมากร
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
โทร : 092-9254823
นางสาวอ้อมใจ คงเจริญ
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 098-7614735
นางสาวแพรวพรรณ เจริญสุข
พนักงานจ้าง
โทร : 092-9254823
นางสาวทัตพิชา จำปาดิบ
พี่เลี้ยงเด็ก
โทร : 0926979158
นางสาวพรรณิการ์ เกตุแก้ว
พนักงานจ้าง
โทร : 093-0179589
account_box กองการประปา
นางสาวศวิตา ใบบัว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา
โทร : 081-3654312
นางเบญจพร เพ็งจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 086-3228403
นายมณี ประทุม
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 084-3405479
นางสาวกัญญารัตน์ คำภูมี
พนักงานจ้าง
โทร : -