เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
account_box คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น
นายกเทศมนตรี
โทร : 092-5651935
นายวิโรจน์ ผดุงกลิ่น
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 096-8295955
นางสาวพรประภา ผดุงกลิ่น
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 089-2428480
นายณรงค์ศักดิ์ ดีผลิผล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 081-9946009
ว่าที่ พ.ต. สายัณห์ จันทร์อุดม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 085-2488368
account_box คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
- ว่าง -
ปลัดเทศบาล ระดับกลาง
จ่าเอกวัจน์พล สีดาสลุง
รองปลัดเทศบาล
โทร : 081-8374406
นางสาววิภาวี ปี่ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 097-2134504
นางมยุรา คณะศาสน์
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
โทร : 085-0844079
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการประปา ระดับต้น
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ระดับต้น
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายวุฒิศักดิ์ บำรุงพานิชย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 089-5350052
นายพิเชษฐ์ กระพงษ์ทอง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 063-4187890
นายประสิทธิ์ งานสลุง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 081-9116884
นายสมเกียรติ สอนดา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 086-0494623
นายสำรวย ทันประโยชน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 088-7672402
นายบัญชา สีเกิดพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 081-8525763
นางสาวนงลักษณ์ สังข์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 089-0814799
นางบุปผา หมื่นชาตรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 089-0888114
นายวินัย สามสี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 086-1313484
นายนกเล็ก ครองสัตย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 098-5201615
นายสมชาย กล่อมใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 090-9090549
นายจิรายุส ผดุงกลิ่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 090-4306649
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นางสาววิภาวี ปี่ทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 097-2134504
นายเอกชัย กลิ่นหอม
นิติกรปฏิบัติการ
โทร : 089-6108895
นางสาวนฤมล นกเขาเทศ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 094-2955541
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาววลัยลักษณ์ เฉลิมสมัย
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน
โทร : 089-8207860
นางสาวกรรณิกา ทุมละออ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
โทร : 061-5736225
นายพิเชษฐ พิมสว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 084-7257934
นางสาวนนทรัตน์ ผดุงกลิ่น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร : 090-6658885
นางสาวสุชาลินีย์ สังข์ทอง
นักจัดการงานทั่วไป ลูกจ้างประจำ
โทร : 092-9350989
นายวินัย ปานเขียว
พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
โทร : 089-2375518
นายสายัณต์ หงษ์ธรรม
พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
โทร : 092-9350996
นางสุกัญญา รัตนะ
พนักงานจ้าง
โทร : 087-1166521
นางสาวกฤษณา ยาป่าคาย
พนักงานจ้าง
โทร : 092-2499065
นางสาวมณฑิญา พันธ์จุล
พนักงานจ้าง
โทร : 087-1217601
นายพิเชษ เคนวงษ์
พนักงานจ้าง
โทร : 089-0242082
นางสาวนุชรี ศรีเมือง
พนักงานจ้าง
โทร : 062-4753982
นางสาวพรทิพย์ จันทร์ภักดี
พนักงานจ้าง
โทร : 084-3580697
นายธิติ ธรรมจันทร์
พนักงานจ้าง
account_box กองคลัง
นางมยุรา คณะศาสน์
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
โทร : 085-0844079
นางสาวปาริชาติ ผดุงกลิ่น
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
โทร : 081-3645035
นางศิริพร มหิกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
โทร : 089-5403479
นางสุนันทา สวัสดิพละ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ลูกจำประจำ
โทร : 080-4234059
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวสุภาภรณ์ รู้กิจนา
พนักงานจ้าง
โทร : 061-4534832
นางสาวจิราพร แผลงศร
พนักงานจ้าง
account_box กองช่าง
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
- ว่าง -
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
- ว่าง -
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายเกษมสันต์ ผดุงกลิ่น
ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
โทร : 080-6671558
นางอรุณวรรณ บุญขำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 081-9460198
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
นางสาวศิริกาญจน์ เกล็ดจีน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 080-6685557
นายวิรัช โพไพบูลย์
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 098-3867353
นางจิราพร ใจกว้าง
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 082-2477177
นางพรทิพย์ พันธ์จุล
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 084-8829193
นางดอกแก้ว คะเนกิจ
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 091-2624301
นางสาววราภรณ์ บุญเพ็ญ
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 085-2313544
นายสำเนาว์ พันธ์จุล
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 086-1284109
account_box กองการศึกษา
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น
นางสาวชนันญภัค พาผล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 094-7475868
นางขวัญทรัพย์ โพธิ์วงศ์
ครู คศ.2
โทร : 081-7609818
- ว่าง -
ครู
นางนลินี ศิริมากร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 092-9254823
นางสาวอ้อมใจ คงเจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 098-7614735
นางวาสนา พรหมเมศร์
พนักงานจ้าง
โทร : 085-0741163
นางสาวแพรวพรรณ เจริญสุข
พนักงานจ้าง
โทร : 092-9254823
account_box กองการประปา
นางสาวศวิตา ใบบัว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา
โทร : 081-3654312
นางเบญจพร เพ็งจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทร : 086-3228403
นายประวิทย์ เหมือนนามแก้ว
พนักงานเก็บเงิน
โทร : 093-0021427
นายวิรัช โพธิ์ไพบูลย์
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 098-3867353
นายมณี ประทุม
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 084-3405479