messager
 
เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
account_box คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
นางธิติมา วิลาวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 089-539-3346
-ว่าง-
รองปลัดเทศบาล
นางธิติมา วิลาวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 089-539-3346
นางมยุรา คณะศาสน์
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
โทร : 085-0844079
นางธิติมา วิลาวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-539-3346
นางสาวศวิตา ใบบัว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา ระดับต้น
โทร : 081-3654312
นางสาวชนะกานต์ หงส์มาลัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับต้น
โทร : 082-6529610
นางสาวชนะกานต์ หงส์มาลัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ระดับต้น
โทร : 082-6529610