เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
account_box กองคลัง
นางมยุรา คณะศาสน์
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
โทร : 085-0844079
นางสาวปาริชาติ ผดุงกลิ่น
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
โทร : 081-3645035
นางศิริพร มหิกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
โทร : 089-5403479
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวสุภาภรณ์ รู้กิจนา
พนักงานจ้าง
โทร : 061-4534832
นางสาวพรรณี จันทร์ภู่
พนักงานจ้าง
โทร : 065-0145126
นางสาววิมลณัฐ บุญมากุล
พนักงานจ้าง
โทร : 092-5587864