เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
account_box กองการประปา
นางสาวศวิตา ใบบัว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา
โทร : 081-3654312
นางเบญจพร เพ็งจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : 086-3228403
นายมณี ประทุม
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 084-3405479
นางสาวกัญญารัตน์ คำภูมี
พนักงานจ้าง
โทร : -