เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นางธิติมา วิลาวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
โทร : 089-539-3346
นายเอกชัย กลิ่นหอม
นิติกรชำนาญการ
โทร : 089-6108895
นางสาวนฤมล นกเขาเทศ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 094-2955541
นางสาวภัทราภรณ์ รัตนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 085-504-5146
นางสาวกรรณิกา ทุมละออ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 061-5736225
นางสาวนนทรัตน์ ผดุงกลิ่น
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
โทร : 090-6658885
นายพลวิชญ์ โปร่งเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทร : 081-559-5978
นางสาววลัยลักษณ์ เฉลิมสมัย
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
โทร : 089-8207860
นายพิเชษฐ พิมสว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 084-7257934
นายวินัย ปานเขียว
พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
โทร : 089-2375518
นายสายัณต์ หงษ์ธรรม
พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจำ
โทร : 092-9350996
นางสุกัญญา รัตนะ
พนักงานจ้าง
โทร : 087-1166521
นางสาวกฤษณา ยาป่าคาย
พนักงานจ้าง
โทร : 092-2499065
นางสาวมณฑิญา พันธ์จุล
พนักงานจ้าง
โทร : 087-1217601
นางสาวจิรัชยา รัตนะ
พนักงานจ้าง
โทร : 065-5289885
นายพิเชษ เคนวงษ์
พนักงานจ้าง
โทร : 089-0242082

พนักงานจ้าง