messager
 
เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
เมืองน่าอยู่ สภาพแวดล้อมสะอาด ประชาชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของอำเภอ ภายใต้พื้นฐานการพัฒนาแบบยั่งยืน
พันธกิจ
- จัดให้มีและรักษาทางบกและทางน้ำ - จัดให้รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - จัดให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อ - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ละผู้พิการ - บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น - ส่งเสริมให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม - จัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง - จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
คำขวัญเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
คำขวัญเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง ท่าหลวง ถิ่นงาม นามมงคล อารยะธรรม บรรพชน ล้ำค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ น้ำจรดฟ้า กระเช้าแขวน สิ่งแทนภาพเตือนตา ชาวประชารวมพลังสามัคคี ประเพณีถ้วยพระราชทานงานแข่งเรือ ประพันธ์โดย นางสาวพรประภา ผดุงกลิ่น (รองนายกเทศมนตรีบ้านท่าหลวง)