messager
 
เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 19
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 7
การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ช่วงวันที่ 1 ต.ค.65- 31 มี.ค 66) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 19
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 45
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสายงานทั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 23
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 32
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 83
รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 65
แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 87
ประชาสัมพันธ์การรับโอน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 78
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 109
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 87
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 91
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 80
คำสั่งรักษาราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 69
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 90
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 76
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 88
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 97
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 62
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2