เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน การปิดบัญชีขั้นต้น ปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 6
คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 63
คู่มือปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 263
คู่มือบำรุงทาง สำหรับ อปท.
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 16
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 16
คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท.
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 36
คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 80
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 194
คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2564)
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 1509
คู่มือแนวทางการตรวจสอบภายในของ อปท
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 86
คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 75
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 97
คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท.
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 75
คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 82
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 155
คู่มือผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ อปท และ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อปท
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 162
คู่มือการรับสมัครท้องถิ่น ฉบับปรับปรุงแก
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 163
คู่มือคณะกรรมการประจำหน่วย
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | เปิดอ่าน : 153
ว119 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2561 | เปิดอ่าน : 69