เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 38
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 60
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 48
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 42
พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 43
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 45
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 33
กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2479
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 44
กฎกระทรวงกําหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ.2548
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 34
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 45
พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 40
กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2546
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 37
พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 39
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 44
กฎหมายและระเบียบที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 137 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11]